Registreeru

vene keel

Kursused 2023 - 2024 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

    maht ak t      Tavarühm (7-8 õpil)      Minirühm (5-6 õpil)    Minirühm (3-4 õpil)
Algajad 1                     A1.1          40     360 €   399 €   

600 €

Algajad 2                     A1.2        40               360 €             399 €         600 €
Madalam keskaste        A2.1
(meeldetuletuskursus)
30 270 € 300 € 450 €


Kursusetasule lisandub originaalõppekomplekti hind vastavalt valikule orienteeruvalt 60-90€.

Kursuse juhendajad: Silvi Satsmann, Albina Gavrilova

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Õpe individuaalselt - 1 akad h hind alates 30€ ak/ h.
Õpe kahele - 1 akad tund alates 18€ in.

Õppematerjal ei sisaldu koolituse hinnas.

 

Õppekavad

Vene keel A1

Täienduskoolituse õppekava: vene keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine eesti keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu
  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust
  • oskab vastata lihtsatele küsimustele
  • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Vene keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused selles keeles.
Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
140 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset ja 60 tundi iseseisvat tööd. A1 tase saavutatakse 2 õppemooduli (A1.1 ja A1.2) läbimisega – kumbki nendest on 70 akadeemilist tundi (40 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd).
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik ning õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koduseid ülesandeid antakse iga kord. Õpe toimub kas rühmas või individuaalselt.

Õppe sisu -  Moodul 1
Hääldusreeglid, tähestik. Tervitamine, tutvumine, tänamine. Hüvastijätt. Isikulised
asesõnad. Ametid. Tegusõna olevik. Igapäevategevused, hobid. Kohad linnas. Keeled ja rahvused. Isiku- ja kontaktandmed. Mis meeldib/ei meeldi. Nimisõna mitmus. Keelte õppimine. Isiklikud asjad. Asesõna omastavas käändes. Perekond. Linnad ja maad. Nimisõnad seesütlevas käändes. Tegusõnade minevik. Määrsõnad. Elu erinevates maades. Nimisõna akusatiiv. Huvid ja plaanid. Numbrid. Kliima ja ilm. Aastaajad, kuud. Elustiil. Kelleaaeg. Tegusõnad sufiksitega. Minu päev. Omadussõnad. Võrdlusastmed. Moskva, Sankt-Peterburg. Määrsõnad. Puhkus ja reisimine. Modaalsõnad. Edu. Isiklikud asesõnad. Söök ja jook, tervislik toitumine. Omadussõna akusatiiv. Värvid. Riietus. Plaanid, investeerimine, riskid. Maja ja korter. Arvsõnad. Liikumisverbid. Transport. Reisimine. 

Õppe sisu - Moodul 2
Aktiivne puhkus ja virtuaalne maailm. Enesekohased asesõnad. Kellel on ja kellel pole. Nimisõnade käänamine. Isikulised asesõnad. Elu Siberis. Eessõnad. Hotellis. Eitus minevikus. Ideaalne puhkus. Sotsiaalvõrgustikud. Liikumisverbid (kust? kuhu?). Arvsõnad. Mitu? Mis maksab? Kuupäevad. Pühad. Millal? Kultuur. Meeltetaju verbid. Iseloomuomadused. Omadussõnade ülivõrre. Ilus elu. Aspekti vormide moodustamine. Pulmad. Unistused ja plaanid. Ebaregulaarsed verbid. Lapsgeeniused. Maitsed ja emotsioonid. Tervis. Sünnipäev. Käskiv kõneviis. Kuidas teha elu paremaks? Igapäevategevused. Ametid. Hobid ja huvid. Eitavad asesõnad.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: harjutuste tegemine ja kuulamisülesanded õpikus ja internetis, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
Stanislav Tchernechov, Alla Tchernechova „Pojehali“ õpik A1.1 2019
Stanislav Tchernechov, Alla Tchernechova „Pojehali“ töövihik A1.1 2019
Lisamaterjalid – õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Vene filoloogi haridus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Vene keel A2.1

Täienduskoolituse õppekava: Vene keele kursus madalamale kesktasemele (A2.1)

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A2.1 saavutamine vene keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel teemadel
  • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest
  • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara ja viisakusväljendeid
  • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada endast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Vene keelt õppida soovivad isikud keeleoskustasemega A1.
Õppe alustamise tingimus – kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
54 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorset ja 24 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik ning õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koduseid ülesandeid antakse iga kord. Õpe toimub kas rühmas või individuaalselt.

Õppe sisu
Külaliste vastuvõtt. Viisakusväljendid. Tutvustamine. Vestluse alustamine ja lõpetamine. Palumine ja pakkumine. Küsimuste moodustamine. Arvamuse avaldamine ja tunnete väljendamine. Tegusõna oleviku vormid. Igapäevategevused ja rutiinid. Käsud ja keelud. Tööülesanded. Tüüpiline tööpäev. Kutsete esitamine ja neile vastamine. Omastav kääne jaatavas ja eitavas lauses. Tegusõna + nimisõna. Tegusõna minevik. Perekond, sõbrad. Inimeste kirjeldamine. Haridus ja kvalifikatsioon. Tööintervjuu ja selleks valmistumine. CV koostamine. Lennujaamas, restoranis, hotellis. Tee küsimine ja juhatamine. Sagedust näitavad määrsõnad. Ajamäärused. Käänded. Eessõnad. Nimisõna + omadussõna.
Teadete kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine. Viisakusvestlus. Lihtsate telefonikõnede tegemine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe 108 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 30 ak/h: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine CD ROM-ilt arvutis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Stanislav Tchernechov, Alla Tchernechova „Pojehali“ õpik A2.1 2019
Stanislav Tchernechov, Alla Tchernechova „Pojehali“ töövihik A2.1 2019
Lisamaterjalid – õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Vene filoloogi haridus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee