Registreeru

saksa keel


Kursused 2023- 2024 õppeaastal

Õpperühmad avatakse vastavalt registreerumisele ja tellimusele.
Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.

Saksa keele kursuste hinnad
tasemed A1, A2, B1 või B2
Iga 108-tunnise kursuse hind vastavalt grupi suurusele:
7-8 in - 924€, 5-6 in - 1080€, 3-4 in - 1620€.
Vastavalt kokkuleppele võimalik teha kursus poole lühem (54t) ja hind seejuhul poole madalam:
7-8 in - 462€, 5-6 in 540€, 3-4 in - 810€

Õppetasule lisandub õppekomplekti hind orienteeruvalt 50€.

Individuaaltunnid kokkuleppel, kohapeal või veebi teel.

Ühe ak. t hind olenevalt kursuse eripärast ja õppevormist 30-36€.

Kursuse juhendajad: Sigrid Janke, Silvi Satsmann, Kaia Tomson

 

Õppekavad

Saksa keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Saksa keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine saksa keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu,
 • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust;
 • oskab vastata lihtsatele küsimustele;
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Saksa keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused saksa keeles. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kaks korda nädalas.

Õppe sisu:
Teemad: Tutvumine (ametlik ja mitteametlik), enesetutvustus. Perekond, õpingute ja töö kirjeldamine. Elukoht, majapidamine. Einestamine, sisseostude tegemine. Vaba aeg, hobid. Tervislikud eluviisid ja toitumine. Kellaajad ja numbrid. Linn ja transport. Reisimine ja puhkus. Majandus ja kultuur. Inimese iseloom ja välimus. Haridus ja töö. Loodus ja keskkonmd, ilm. Tee juhatamine. Telefonivestlused. Kohtumise kokkuleppimine. Vabandamine. Arvamuse avaldamine ja küsimine. Probleemide lahendamine. Nõustumine/mittenõustumine. Eelistused, tulevikuplaanid.
Grammatika: tegusõna pööramine, modaalverbid, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, nimisõna - artikkel, ainusus ja mitmus, käänamine, arvsõnad, küsisõnad, asesõnad (isikulised, omastavad, sihilised), eessõnad, eituse moodustamine, lausestruktuurid.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Koolitus põhineb õppekomplektil Stefanie Denger, Paul Rusch et al, Netzwerk A1– õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Saksa filoloogi haridus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Saksa keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Saksa keele kursus madalamale kesktasemele (A2)

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A2 saavutamine saksa keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel teemadel
 • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara ja viisakusväljendeid
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada endast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Saksa keelt õppida soovivad isikud, kellel on A1 tase saksa keeles.

 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kaks korda nädalas.

Õppe sisu:
Teemad: Enda ja teiste tutvustamine. Toidud, nende valmistamine, väljas söömine. Kooliaeg. Harjumused. Eelised ja puudused, võrdlemine. Oma arvamuse väljendamine. Filmid. Tunnetest rääkimine. Linn, vaatamisväärsused. Vaba aja veetmise võimalused. Unistuste elukutse. Telefonivestlus. Info küsimine. Tee juhatamine. Reisimine. Töö. Ettepanekute tegemine. Muusika. Soovid, nõuanded. Plaanid, kavatsused.
Grammatika: enesekohased tegusõnad. Modaalverbide lihtminevik. Umbmäärased asesõnad man/jemand/niemand. Kõrvallaused. Eessõnad. Omadussõna võrdlusastmed, käänamine. Tegusõnad eessõnadega. Küsisõnad. Tingiv kõneviis.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Koolitus põhineb õppekomplektil Stefanie Denger, Paul Rusch et al, Netzwerk A2– õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Saksa filoloogi haridus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Saksa keel B1

Täienduskoolituse õppekava: Saksa keele kursus kesktasemele (B1)

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse B1 saavutamine saksa keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija saab

 • saab kuuldes aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio- ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust
 • lugedes aru oma töö või huvidega seotud tekstist ja isiklikust kirjast ning lühikestest tekstidest võõramatel teemadel (uudised, manuaalid, ilukirjandus)
 • vestleb talle tuttaval või olulisel teemal, kasutades liitlauseid ning oma seisukohti selgitades ja põhjendades
 • kirjutab lihtsamat seostatud teksti talle tuttaval või huvipakkuval teemal ning oma kogemusi ja muljeid kirjeldades

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Saksa keelt õppida soovivad isikud, kellel on A2 saksa keeles. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kaks korda nädalas.

Õppe sisu:
Teemad: Meeldimised, mittemeeldimised. Reisibüroos. Hotell. Ostuotsused. Argumendid ja vastuargumendid. Reklaam. Pöördepunktid elus. Nõuanded. Vabandamine. Töö. Töökohale kandideerimine. Info küsimine ja andmine. Võrdlemine ja põhjendamine. Keskkonnakaitse. Ilm. Plaanid, kavatsused. Kodulinn, linna kirjeldamine. Konfliktidest rääkimine. Abi pakkumine, vastuvõtmine, tagasilükkamine. Harjumused. Muusikast ja tunnetest rääkimine. Inimeste, asjade ja olukordade kirjeldamine. Filmidest rääkimine. Kuulsad inimesed. Tegevuste ja projektide kirjeldamine. Pangas. Arvamused.
Grammatika: infinitiiv zu-ga ja ilma. Kõrvallaused. Eessõnad. Tagajärgede väljendamine: deshalb, darum, deswegen, so ... dass, sodass. Tingiv kõneviis. Tegusõnad eessõnadega. Kõrvallaused. Kesk- ja ülivõrre. Tulevik. Enneminevik. Omadussõna käänamine. Passiiv.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Koolitus põhineb õppekomplektil Stefanie Denger, Paul Rusch et al, Netzwerk B1 – õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Saksa filoloogi haridus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Saksa keel B2

Täienduskoolituse õppekava: Saksa keele kursus kõrgemale kesktasemele (B2)

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse B2 saavutamine saksa keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • saab kuulates aru pikkadest kõnedest ja ettekannetest, telesaadete ja filmide sisust, tuttava teema puhul ka keerulisematest nüanssidest
 • saab lugedes aru kindlaid seisukohti väljendavatest artiklitest ja tänapäevasest proosast
 • vestleb spontaanselt ja ladusalt, väljendades ja põhjendades seisukohti, on võimeline vestluses aktiivselt  osalema
 • kirjutab detailseid tekste, kommenteerides ja põhjendades seisukohti ning tuues esile olulisi aspekte

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Saksa keelt õppida soovivad isikud, kellel on B1 saksa keeles. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kaks korda nädalas.

Õppe sisu:
Teemad: Enda põhjalik tutvustamine. Info haridusasutuste kohta. Õppija vajadused ja areng. Kombed ja tavad, rahvuskultuurid. Erialaste tekstide mõistmine. Tööülesannete kirjeldamine. Motivatsioonikiri. Tööintervjuu. Koosolekud. Kõneetikett teeninduses ja kaubanduses. Võrdlemine, eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Vabaaja tegevused. Järelepärimine, arvustus. Toitlustusasutused - võrdlus ja kvaliteet, erivajadused. Aktuaalsed vsündmused, seisukohtade kaitsmine. Keskkond loodushoid, kohalikud vaatamisväärsused. Kodukoha kirjeldus, probleemide klirjeldamine. Kinnisvara hooldustööd, ost, üürimine. Kaebus. Reisimine, majutusasutused. Suhtlemine liikluskindlustusega, seletuskiri. Arsti vastuvõtul, kiirabi kutsumine, ravimeetodid, tervisealased nõuanded. Elustiil. Taotlus. Majandussüsteem ja õiguskord. Kodaniku õigused ja kohustused. Turvalisus. Rahaasjad. Poliitilised vaated ja seisukohad. Asutused, organisatsioonid, rühmitused. Osalemine ühiskonnaelus. Viisakusvestlused. Erinevad tekstitüübid. Pretensioon. Järelepärimine.
Grammatika: Abitegusõna, tegusõna pöördelised ja käändelised vormid, tegusõna ajavormid, modaalverbid, lõneviisid, enesekohased tegusõnad, tegusõnade eesliited, tegusõnade rektsioon.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
Koolitus põhineb õppekomplektil Albert Daniels, Rewnate Köhl-Kuhn, et al Mittelpunkt– õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Saksa filoloogi haridus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee