Registreeru

Õppekorraldus

Õppekorralduse alused

Üldinfo

Pakume inglise, soome, hispaania, prantsuse, norra, vene, saksa ja eesti keele kursusi.
Iga õpitava keele kohta on toodud info meie kodulehel ülal menüüs.

Koolituste maht on erinev, alates 20 tunnist.
Inglise keele koolitused on reegline pikemad (108 ja 54 tundi), teiste keelte kursused on lühiajalisemad. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Rühmaõpe
Rühmad alustavad tööd vastavalt osalejate registreerumisele. Kui vastav grupp on komplekteeritud, teavitame kõiki registreerunuid ja saadame info kursuse algusaja kohta.
Rühmaõpe toimub reeglina õhtuti, kuid vastavalt õpilaste soovile toimuvad tunnid ka hommikul või päeval.
Individuaalõpe
Individuaalõppe puhul lepitakse kokku kursuse maht (minimaalne soovituslik 20t), aeg, koht ja sisu vastavalt õpilase tellimusele. Ühe õppetunni hind individuaalõppes on al. 28 EUR (kahekesi 16 eurot in, kolmekesi 13 eorot in). Kui õpetaja sõidab kohale väljastpoolt Viljandit, võib lisanduda transpordikulu.
Kursused ettevõtetes ja asutustes
Vastavalt tellija soovile korraldame koolituse kohapeal kliendi juures. Enne kursuse algust teeme testimise, lepime kokku kursuse sisu, tunniplaani, õppeperioodi, õppetöö mahu ja materjalide kasutamise. 

Õppekeskkond

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad vahendid (valge tahvel, CD mängija, arvuti, projektor).

Koolitustele registreerimine,  õppetasu maksmine ja tagastamine

Algkursusele registreerunutelt ei eeldata eelnevat keeleoskust õpitavas keeles. A2 ja kõrgematele tasemetele registreerunuid testime kirjalikult või suuliselt.

Koolitustele saab registreeruda kodulehel täites registreerumisvormi või telefoni teel, samuti Merle Keeltekooli kontoris aadressil Tallinna 19/21 Viljandis. Koolitusele vastuvõtu kinnitame registreerimise teatega e-posti teel. Kursusetasu maksmine toimub reeglina arve alusel pangaülekande teel. Soovi korral võimalik tasuda ka sularahas. Tähtaeg on reeglina 1-2 nädalat enne koolituse algust olenevalt kursuset.
Pikkade kursuste (108 tundi) eest on võimalik tasuda mitmes osas ja vastavast soovist tuleb teatada registreerumisel. Sel juhul tehakse õpilasega koolitusleping osamaksete tasumise kohta. 

Kursusetasude summad on ära toodud iga keele kursusi tutvustaval lehel.
Õppetasule lisandub õppekomplekti hind vastavalt kursusele.

Koolitusele registreerimisega võtab õppija endale kohustuse tasuda kogu kursuse eest.
Koolituse poolelijätmisel kursusetasu ei tagastata.
Individuaalõppe puhul juhul kui õpilasel ei ole võimalik osaleda kokkulepitud ajal õppetunnis, tuleb sellest teatada vähemalt 24t ette. Mtteteavitamisel või hiljem teavitamisel arvestatakse tund toimunuks.

Eraisikuna koolituse eest tasudes tagastab Maksu- ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 21% koolituskuludest.

Kursuste hind oleneb reeglina sellest, mitu huvilist on registreerunud keelerühma ja vastavad hinnad on toodud iga keele kursusi tutvustaval lehel. Iga konkreetse rühma komplekteerimisel teavitatakse osalejaid enne arve väljastamist, milliseks antud kursuse hind kujuneb vastavalt õpilaste arvule.

Erandjuhtudel, kui osaleja satub rühmakursusele, mis talle ei sobi, tuleb sellest teatada pärast esimest osaletud tundi järgmisel tööpäeval kas telefoni või e-posti teel. Sellisel juhul ei ole vaja tasuda kursuse eest, või ettemakstud summa tagastatakse täies ulatuses. Hilisemal teatamisel või mitteteatamisel on õpilasel tekkinud kohustus tasuda kursusetasu täies ulatuses.
Kui õppija on tasunud kogu kursuse eest ette ja katkestab kursuse, siis kursusetasu ei tagastata. Soovi korral on tal võimalik anda oma koht kursusel edasi inimesele, kes sobib taseme poolest antud rühma.

Kursusetasu tagastatakse täies ulatuses, kui rühm ei komplekteeru ja osaleja on teinud ettemaksu.

Tulumaksusoodustus

Keeleõppe puhul on võimalik näidata õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20%. Kui olete meile teatanud oma isikukoodi, siis edastame Teie andmed Maksu- ja Tolliametile.

Koolitusest loobumine

Koolitusest loobumise korral palume sellest Merle Keeltekooli viivitamatult teavitada. Loobumisest mitte teavitamisel või loobumisel vähem kui kaks tööpäeva enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele.

Koolituselt väljaarvamine

Õpilane arvatakse koolituselt välja omal soovil või juhul kui ta segab õppetööd või ei ole tasunud oma koolituse eest.

Väljastatavad dokumendid

Koolituse läbijale väljastatakse Merle Keeltekooli tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituses osalejale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja ja saavutanud vastavad õpiväljundid (sooritanud lõputesti tulemusele vähemalt 60%). Osalejale, kes õpiväljundites kirjeldatud eesmärke ei saavuta, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka osalejale, kelle õpiväljundite saavutatust koolituse käigus ei hinnatud.

Muudatused õppeplaanis

Merle Keeltekoolil on õigus teha õppeplaanis muudatusi vastavalt vajadusele või erakorralistele asjaoludele ning kokkuleppel õpilastega.
Koolituse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Õppetasu tagastatakse täies ulatuses või vastavalt kokkuleppele kantakse üle mõnele teisele koolitusele.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Merle Keeltekool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, elukoht, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse ja tulumaksu tagastuse jaoks. Isikuandmeid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 6.

Vaidluste lahendamise kord

Kooli ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee