Registreeru

Õppekavad

Inglise keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu,
 • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust;
 • oskab vastata lihtsatele küsimustele;
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Inglise keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused inglise keeles.
Õppe alustamise tingimuseks on registreerimine kursusele. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppekeskkonnd: klassiruum
Õppevahendid:
õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kakFp>

Õppe sisu
Mina,  minu perekond ja sõbrad, aadress. Isikulised asesõnad. Töö ja vaba aeg, ilm, oskused, eelistused. Elukeskkond, kodu, tee juhatamine, toidud, kohvikus, poes. Igapäevategevused, hobid. Reisimine, puhkus, transport, riigid ja keeled. Viisakusväljendid (tervitus, vestluse alustamine, pakkumine, palve, vabandamine, hüvastijätmine jms). Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad. Tegusõnad olevikus, minevikus, tulevikus, ebareeglipärased verbid. Nimisõnade mitmus, omastav kääne. Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viismäärustes. Postkaardi, lühikese kirja ja teksti koostamine, ankeedi täitmine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe 108 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 30 ak/h: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, in, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine CD ROM-ilt arvutis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Liz and John Soars, New Headway elementary, 4th edition – õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpituleotilde;ppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Inglise keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus madalamale kesktasemele (A2)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A2 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel teemadel
 • saab lugedes aru tuttavaid s&otdest ning isiklikest kirjadest
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara ja viisakusväljendeid
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada endast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Inglise keelt õppida soovivad isikud keeleoskustasemega A1.
Õppe alustamise tingimus – kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppekeskkond: klassiruum
Õppevahendid:
õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal mis tuleb õppijal mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kaks korda nädalas.

Õppe sisu
Igapäevategevused, hobid. London. Õppimine. Muusika. Toidud, nende valmistamine, väljas söömine. Film. Ellujäämine, inimeste kirjeldamine, toimetulek võõras ja ekstreemses. Keskkonnas. Inimese eluetapid, kogemused nooruses, keskeas, kõrges eas. Elu maailma eri paigus, reisimine. Valikute põhjendused. Ilm. Kehaosad, välimus, isiksus. Arsti juures. Kiirus, muutused. Töö, tööintervjuu. Oskused, võimed. Läbirääkimised. Loodus, loomaaiad, loomade kaitse. Reisimine, reisikaaslased. Eri rahvaste kombed. Raha. Sarnasuste ja erinevuste kirjeldamine:
Grammatika: lihtolevik, kestev olevik. Määrsõnad. Lihtminevik. Täisminevik. Kavatsus. Kokkulepe. Kõrvallaused. Omadussõna võrdlemine. Kaudne küsimus. Kohustus, võimalus, soovitus. Will-tulevik. Tegusõna like kautamine. Tingimuslaused. Infinitiiv. Lihtoleviku passiiv. Kestev minevik. Küsimused minevikusündmuste kohta. Lihtmineviku passiiv. Fraseoloogilised tegusõnad. Loendatavad ja mitteloendatavad nimisõnad. Artikkel. Kahe sihitisega tegusõnad. Enneminevik. Hüpoteetilised situatsioonid. Kaudne kõne.
Kirjutamine: E-kiri. Lühiartikli kirjutamine. Isikliku reisikirja kirjutamine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe 108 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 30 ak/h: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine CD ROM-ilt arvutis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Liz and John Soars, New Headway Pre-Intermediate, 4th edition – õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Inglise keel B1

Täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus kesktasemele (B1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse B1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • saab kuuldes aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio- ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust
 • saab lugedes aru oma töö või huvidega seotud tekstist ja isiklikust kirjast ning lühikestest tekstidest võõramatel teemadel (uudised, manuaalid, ilukirjandus)
 • vestleb talle tuttaval või olulisel teemal, kasutades liitlauseid ning oma seisukohti selgitades ja põhjendades
 • kirjutab lihtsamat seostatud teksti talle tuttaval või huvipakkuval teemal ning oma kogemusi ja muljeid kirjeldades. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Inglise keelt õppida soovivad isikud keeleoskustasemega A2.
Õppe alustamise tingimus – kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppekeskkond: klassiruum
Õppevahendid:
õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kaks korda nädalas.

Õppe sisu
Üldistuste tegemine. Vaba aeg. Sõprus. Perekonnasidemed, sugupuu. Meedia Arvamuste avaldamine, nendega nõustumine ja mittenõustumine. Probleemide püstitamine ja lahendamine. Elustiil. Kaebekirja kirjutamine. Suurlinnad ja nendes elamine. Tuleviku kodu. Unistuste kodu. Jõukus. Reklaami koostamine ja sellest aru saamine. Vaba aeg. Ideede välja pakkumine. Filmi või raamatu analüüs. Vaba aja sisustamise võimalused. Puhkuse veetmine. Haridus. Erinevad õppimiskogemused. Isiksuseomadused. Muutused. Otsuste tegemine. Kunstiteosed. Ametliku kirja kirjutamine. Nõudmised tööle. Töökuulutused. Tööintervjuu. Geograafiliste paikade, inimeste, ehitiste kirjeldamine. Risk. Ekstreemsed spordialad. Ajalugu, minevik. Välimuse kirjeldus. Mälestused. Kuulsad inimesed. Raamatud ja lugemine. Reisimine. Edu. Erinevate inimtüüpide, isiksuse kirjeldus.
Grammatika: Abitegusõnad eks-ole küsimused. Modaalverbid, tõenäosuse väljendamine. Tuleviku ajavormid. Eessõnad ja väljendid. Ajaväljendid. Artikkel. Omadussõna. Määrsõna. Tegusõnalised väljendid. Nimisõnade moodustmine. Tingimuslaused. Kohustus. Võrdlemine, kontrast, rõhuasetus. Fraseoloogilised tegusõnad. Idioomid. Täisminevik, kestev täisminevik. Omadussõna. Küsimused. Passiiv. Eesliited. Tegevuste järgnevus. Liitnimisõnad. Kõrvallaused. Kesksõna. Infinitiiv. Modaalverbid, tõenäosuse väljendamine. Enneminevik. Eessõnad ja väljendid. Ajaväljendid. Artikkel. Tegusõnalised väljendid. Tingimuslaused. Kohustus. Fraseoloogilised tegusõnad. Used to, would kasutus. Võimete kirjeldus. Idioomid. Täisminevik, kestev täisminevik. Küsimused. Kaudne kõne. Tegevuste järgnevus. Kõrvallaused.
Kirjutamine: E-kiri. Ametliku kaebuse kirjutamine. Uurimistulemuste kirjeldamine. Reklaami kirjutamine kirjutamine. Tänukirja kirjutamine. Töökuulutusele vastamine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe 108 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 30 ak/h: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine CD ROM-ilt arvutis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Liz and John Soars, New Headway Intermediate, 4th edition – õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Inglise keel B2

Täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus kõrgemale kesktasemele (B1)

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse B2 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • saab kuulates aru pikkadest kõnedest ja ettekannetest, telesaadete ja filmide sisust, tuttava teema puhul ka keerulisematest nüanssidest
 • saab lugedes aru kindlaid seisukohti väljendavatest artiklitest ja tänapäevasest proosast
 • vestleb spontaanselt ja ladusalt, väljendades ja põhjendades seisukohti, on võimeline vestluses aktiivselt  osalema
 • kirjutab detailseid tekste, kommenteerides ja põhjendades seisukohti ning tuues esile olulisi aspekte

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Inglise keelt õppida soovivad isikud keeleoskustasemega B1.
Õppe alustamise tingimus – kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppekeskkond: klassiruum
Õppevahendid:
õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kaks korda nädalas.

Õppe sisu
Suhtlemine, informatsiooni edastamine. Perekonnasidemed, sugupuu. Töötamine tänapäeval ja minevikus. Tulevikuplaanid. Kunstiteosed. Ametliku kirja kirjutamine, avaldus. Tööintervjuu. Geograafiliste paikade, inimeste, ehitiste kirjeldamine. Leiutised, materjalid. Risk. Ekstreemsed spordialad. Ajalugu, minevik. Välimuse kirjeldus. Mälestused. Raamatud ja lugemine. Reisimine. Liialdused. Toitude valmistamise kirjeldus. Edu. Erinevate inimtüüpide, isiksuse kirjeldus. Kuritegevus. Inimmõistus. Uskumused, arvamused.
Grammatika: eks-ole küsimused. Modaalverbid, tõenäosuse väljendamine. Tuleviku perfekt. Kestev tulevik. Eessõnad ja väljendid. Ajaväljendid. Artikkel. Omadussõna. Määrsõna. Tegusõnalised väljendid. Nimisõnade moodustmine. Tingimuslaused. Kohustus. Võrdlemine, kontrast, rõhuasetus. Fraseoloogilised tegusõnad. Used to, would kasutus. Võimete kirjeldus. Idioomid. Täisminevik, kestev täisminevik. Omadussõna. Küsimused. Passiiv. Eesliited. Kaudne kõne. Tegevuste järgnevus. Liitomadussõnad. Kõrvallaused. Eneskohased asesõnad. Kesksõna. Infinitiiv.
Kirjutamine: Lühijutu kirjutamine. E-kiri. Ametliku kaebuse kirjutamine. Uurimistulemuste kirjeldamine. Artikli kirjutamine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe 108 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 30 ak/h: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine CD ROM-ilt arvutis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Liz and John Soars, New Headway Upper-Intermediate, 4th edition – õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Eesti keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine eesti keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu
 • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust
 • oskab vastata lihtsatele küsimustele
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Eesti keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused selles keeles.
Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 80-100 tundi on auditoorset ja 50-70 tundi iseseisvat tööd.
Õppijate arv
: ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest.
Õppekeskkond: klassiruum
Õppevahendid:
õpik ja töövihik ning õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koduseid ülesandeid antakse iga kord. Õpe toimub kas rühmas või individuaalselt.

Õppe sisu
Saame tuttavaks - Tervitamine. Tutvumine. Hüvastijätt. Riigid ja rahvused. Kus te elate? ’elama’ ja ’olema’. Perekond. Keeleoskus. Kes? Mis? Kas? küsimused. Omastav kääne. Mitmuse moodustamine. Elukoht, hooned linnas. Asjad kodus. Tee juhatamine. Ettepanekute tegemine. Isikuandmed. Saame kokku - päev, nädal, kuu. Toit, toiduained. Kohvikus küsimine ja tellimine. Palvete esitamine. Kui palju? Keda? Mida? Mitu? Osastav kääne. Telefoninumbrid. Hind, väljendid maksmisel. Kutsete koostamine, neile vastamine. Igapäevategevused. Kellaaja küsimine ja ütlemine. Bussi- ja raudteejaamas. Info küsimine. Viisakusväljendid igapäevastes suhtlusolukordades. Kuhu? Kus? Kust? -küsimuste esitamine ja vastamine. Puhkus ja vaba aeg. Huvid ja hobid. Meeldib, ei meeldi. Maitse-eelistused, tingiv kõneviis. Telefonikõned. Kohtumise kokkuleppimine. Kellega? Millega? Töö, ametid, töökohad. Isikuomadused. Töökuulutused. Kohustused ja keelud. Huvi väljendamine. Reisimine: Ilmakaared. Mineviku moodutamine. Transpordivahendid. Tegevused reisil. Postkaart. Lennujaamas. Tervis – kehaosad, probleemid tervisega. Abi saamine. Vaba aeg, huvid. Soovitused ja nõuanded, arvamuse avaldamine. Arsti juures. Blanketi täitmine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: harjutuste tegemine ja kuulamisülesanded õpikus ja internetis, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
Inga Mangus, Merge Simmul „Tere!“
Inga Mangus, Merge Simmul „Tere jälle!“
Mall Pesti, Helve Ahi E nagu Eesti
Silva Tomingas „Saame tuttavaks!“
Lisamaterjalid – sõnakaardid, töölehed, tõlkeharjutused.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Filoloogiline kõrgharidus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Eesti keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele kursus madalamale kesktasemele (A2)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A2 saavutamine eesti keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel teemadel
 • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara ja viisakusväljendeid
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada endast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Eesti keelt õppida soovivad isikud keeleoskustasemega A1.
Õppe alustamise tingimus – kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 80-100 tundi on auditoorset ja 50-70 tundi iseseisvat tööd.
Õppijate arv
: ühes grupis on aksimaalselt 8 inimest.
Õppekeskkond: klassiruum
Õppevahendid:
õpik ja töövihik ning õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koduseid ülesandeid antakse iga kord. Õpe toimub kas rühmas või individuaalselt.

Õppe sisu
Saame tuttavaks - Tervitamine. Tutvustamine. Vestluse alustamine ja lõpetamine. Riigid, rahvused, kohanimed. Pereliikmed, sugulased. Isikuomadused, ankeedi täitmine. Isikuliste asesõnade käänamine. Kodu ja kodukoht. Võrdlusastmed, lihtminevik. Toiduained, menüü, söögikohad. Mitmuse nimetav, ainsuse osastav. Käskiv kõneviis. Probleemid ja abi palumine. I- ja si-minevik. Kes? Ja Mis? Käänamine. Liiklus ja reisimine. Aja ütlemine, tee juhatamine. Kohakäänded Kuhu? Kus? Kust? Pere, vaba aeg, sport, hobid. Sagest väljendavad määrsõnad. “Käima” ja “minema”, mas-vorm. Ilm, aastaajd , ilmaennustus. Kaudne kõneviis olevikus. Telefonivestlused – info küsimine ja abi palumine. Tingiv kõneviis. Põhiarvsõnad. Kellaajad. Terviseteenused ja tervislik eluviis. Ma- ja da-infinitiiv. Järgarvsõnad. Tööd ja ametid, iseloomuomadused. Haridus, tööalased tegevused ja kohustused.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: harjutuste tegemine ja kuulamisülesanded õpikus ja internetis, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
Inga Mangus, Merge Simmul „Tere jälle!“
Mall Pesti, Helve Ahi „E nagu Eesti“
Lisamaterjalid – sõnakaardid, töölehed, tõlkeharjutused.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Filoloogiline kõrgharidus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Vene keel A1

Täienduskoolituse õppekava: vene keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.%3tilde;rkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus 
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine eesti keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu
 • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust
 • oskab vastata lihtsatele küsimustele
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Vene keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused selles keeles.
Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
 140 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset ja 60 tundi iseseisvat tööd. A1 tase saavutatakse 2 õppemooduli (A1.1 ja A1.2) läbimisega – kumbki nendest on 70 akadeemilist tundi (40 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd).
Õppekeskkond:
 klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
 õpik ja töövihik ning õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koduseid ülesandeid antakse iga kord. Õpe toimub kas rühmas või individuaalselt.

Õppe sisu -  Moodul 1
Hääldusreeglid, tähestik. Tervitamine, tutvumine, tänamine. Hüvastijätt. Isikulised
asesõnad. Ametid. Tegusõna olevik. Igapäevategevused, hobid. Kohad linnas. Keeled ja rahvused. Isiku- ja kontaktandmed. Mis meeldib/ei meeldi. Nimisõna mitmus. Keelte õppimine. Isiklikud asjad. Asesõna omastavas käändes. Perekond. Linnad ja maad. Nimisõnad seesütlevas käändes. Tegusõnade minevik. Määrsõnad. Elu erinevates maades. Nimisõna akusatiiv. Huvid ja plaanid. Numbrid. Kliima ja ilm. Aastaajad, kuud. Elustiil. Kelleaaeg. Tegusõnad sufiksitega. Minu päev. Omadussõnad. Võrdlusastmed. Moskva, Sankt-Peterburg. Määrsõnad. Puhkus ja reisimine. Modaalsõnad. Edu. Isiklikud asesõnad. Söök ja jook, tervislik toitumine. Omadussõna akusatiiv. Värvid. Riietus. Plaanid, investeerimine, riskid. Maja ja korter. Arvsõnad. Liikumisverbid. Transport. Reisimine. 

Õppe sisu - Moodul 2
Aktiivne puhkus ja virtuaalne maailm. Enesekohased asesõnad. Kellel on ja kellel pole. Nimisõnade käänamine. Isikulised asesõnad. Elu Siberis. Eessõnad. Hotellis. Eitus minevikus. Ideaalne puhkus. Sotsiaalvõrgustikud. Liikumisverbid (kust? kuhu?). Arvsõnad. Mitu? Mis maksab? Kuupäevad. Pühad. Millal? Kultuur. Meeltetaju verbid. Iseloomuomadused. Omadussõnade ülivõrre. Ilus elu. Aspekti vormide moodustamine. Pulmad. Unistused ja plaanid. Ebaregulaarsed verbid. Lapsgeeniused. Maitsed ja emotsioonid. Tervis. Sünnipäev. Käskiv kõneviis. Kuidas teha elu paremaks? Igapäevategevused. Ametid. Hobid ja huvid. Eitavad asesõnad.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: harjutuste tegemine ja kuulamisülesanded õpikus ja internetis, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
Stanislav Tchernechov, Alla Tchernechova „Pojehali“ õpik A1.1 2019
Stanislav Tchernechov, Alla Tchernechova „Pojehali“ töövihik A1.1 2019
Lisamaterjalid – õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Vene filoloogi haridus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Vene keel A2.1

Täienduskoolituse õppekava: Vene keele kursus madalamale kesktasemele (A2.1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A2.1 saavutamine vene keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel teemadel
 • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara ja viisakusväljendeid
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada endast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Vene keelt õppida soovivad isikud keeleoskustasemega A1.
Õppe alustamise tingimus – kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
54 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorset ja 24 tundi iseseisvat tööd.
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppekeskkond: klassiruum
Õppevahendid:
õpik ja töövihik ning õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koduseid ülesandeid antakse iga kord. Õpe toimub kas rühmas või individuaalselt.

Õppe sisu
Külaliste vastuvõtt. Viisakusväljendid. Tutvustamine. Vestluse alustamine ja lõpetamine. Palumine ja pakkumine. Küsimuste moodustamine. Arvamuse avaldamine ja tunnete väljendamine. Tegusõna oleviku vormid. Igapäevategevused ja rutiinid. Käsud ja keelud. Tööülesanded. Tüüpiline tööpäev. Kutsete esitamine ja neile vastamine. Omastav kääne jaatavas ja eitavas lauses. Tegusõna + nimisõna. Tegusõna minevik. Perekond, sõbrad. Inimeste kirjeldamine. Haridus ja kvalifikatsioon. Tööintervjuu ja selleks valmistumine. CV koostamine. Lennujaamas, restoranis, hotellis. Tee küsimine ja juhatamine. Sagedust näitavad määrsõnad. Ajamäärused. Käänded. Eessõnad. Nimisõna + omadussõna.
Teadete kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine. Viisakusvestlus. Lihtsate telefonikõnede tegemine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe 108 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 30 ak/h: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine CD ROM-ilt arvutis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Stanislav Tchernechov, Alla Tchernechova „Pojehali“ õpik A2.1 2019
Stanislav Tchernechov, Alla Tchernechova „Pojehali“ töövihik A2.1 2019
Lisamaterjalid – õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Vene filoloogi haridus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Hispaania keel A1 (A1.1 ja A1.2)

Täienduskoolituse õppekava: Hispaania keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine hispaania keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu,
 • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust;
 • oskab vastata lihtsatele küsimustele;
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Hispaania keelt õppida soovivad täiskasvanud, kel puuduvad varasemad oskused selles keeles.
Õppe alustamise tingimuseks on registreerimine kursusele. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
 Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset ja 70 tundi iseseisvat tööd. A1 tase saaavutatakse 2 mooduliga – kumbki  40t auditoorset ja 35t iseseisvat tööd.
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppekeskkonnd: klassiruum
Õppevahendid:
jaotusmaterjalid klassis ja veebi teel edastatud lisamaterjalid
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas, vastavalt kokkulepitud tunniplaanile

Õppeprotsess
Auditoorne töö, veebitunnid ning iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppe sisu
Moodul 1
Tutvumine, tervitamine, hüvastijätmine
Isikuandmed, sugu ja numbrid 1-100, rahvused, ametid, tähestik
Grammatika: tegusõnad lõpuga – ar, -er, -ir; tegusõnad ser,llamarse, tener
Vaba aeg, keeled, vabaaja tegevused
Kavatsuste väljendamine, keeleoskusest rääkimine
Grammatika: üldolevik, eessõnad a, con, de, por, para ja porgue; määratud artikkel el, la, los, las; isikulised asesõnad, sõnade bien,, bastante bien, regular, mal kasutamine
Igapäevategevused, aeg, ilm, turismisihtkohad.
Kohtade kirjeldamine, asukoha ja eksistentsi väljendamine.
Grammatika: tegusõnad hay, ser ja estar, ülivõrre, küsisünad qué, cuál, cuáles, cuántos, cuántas, dónde, cómo; umbmäärased artiklid un, una, unos, unas; määrsõnad muy, mucho, mucha, muchos, muchas
 Igapäevased ostud poes ja turul, värvid, riietusesemed, numbrid.
Eelistustest rääkimine poes, vajaduse väljendamine
Grammatika: tegusõnad ir ja preferir; tener que + inf; asesõnad este, esta, estos, estas, esto
Perekond, sugulased, välimus ja iseloom; muusika; soovide väljendamine
Grammatika: tegusõna gustar, omastavad asesõnad; también, tampoco

Moodul 2
Minu päev: igapäevased tegevused, nädaapäevad, päevaosad
Päevakavast rääkimine, kellaaja küsimine
Grammatika: ebareeglipärased ja enesekohased tegusõnad olevikus
Toit: söögikorrad ja toiduvalmistamise viisid
Toidu tellimine restoranis, info küsimine toidu kohta
Grammatika: umbisikuline tegumood, tegusõnad poner ja traer
Elukoht: linnade ja linnaosade kirjeldamine, ametiasutused
Tee juhatamine ja küsimine
Grammatika: kohaeessõnad, määrsõnad
Iseloom: omadussõnad, iseloomustamine
Minevikust rääkimine, iseloomu head ja vead
Grammatika: täisminevik; tegusõnad saber ja poder
Reisimine: reisid, vaba aeg, lihtne e-kiri
Grammatika: täisminevik

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki osaoskusi: rääkimist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist. Tunnis on põhirõhk suulisel väljendusoskusel, kasutades paaris- ja grupitööd. Grammatikat käsitletakse integreeritult teiste osaoskustega. Käsitletavad teemad seostatakse õpilaste igapäevaelu ja teadmistega.
Auditoorne õpe ja veebiõpe kokku 80 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 35 ak/h: harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine internetis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine, töö sõnavaraga kasutades erinevaid keeleõppeprogramme.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil “Aula International 1”, nueva edicion.
Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal. erinevad veebiõppeprogrammid, sõnastikud jms.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes/veebitundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee