Registreeru

Edasijõudnud

    C1 VABA SUHTLUSPÄDEVUS
(Effective proficiency)
C2 HARITUD EMAKEELEKÕNELEJA TASE
(Mastery)
MÕISTMINE kuulamine Suudan mõista pikemat teksti isegi siis, kui see pole selgelt liigendatud ja seosed on esitatud kas kaudselt või vihjamisi. Suudan suurema vaevata jälgida teleprogramme ja filme. Mõistan vaevata igasugust kõnet, olenemata sellest, kus seda esitatakse. Mõistan ka kiirkõnet, kui mulle antakse pisut aega aktsendiga harjumiseks.
lugemine Suudan mõista pikki ja keerulisi tekste, nii olustikulisi kui ka kirjanduslikke. Suudan tajuda stilistilist eripära. Mõistan erialaseid tekste ja pikemaid tehnilisi juhendeid isegi siis, kui need vahetult ei puuduta minu eriala. Suudan kergesti lugeda kõiki kirjalike keele vorme, sealhulgas abstraktseid, struktuurilt ja/või keeleliselt keerulisi, näiteks käsiraamatuid, erialaseid artikleid ja ilukirjandust.
RÄÄKIMINE suuline suhtlus Oskan end mõistetavaks teha ladusalt ja spontaanselt, väljendeid eriti otsimata. Oskan kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel kui ka tööalastel eesmärkidel. Saan avaldada mõtteid ja arvamusi ning vestluses teemat arendada. Suudan vaevata osaleda igas vestluses ja diskussioonis ning tunnen idioome ja kõnekeelseid väljendeid. Suudan täpselt edasi anda tähendusvarjundeid. Vajadusel suudan lausungi ümber sõnastada, nii et vestluses osalejad seda vaevalt märkavad.
suuline esitlus Oskan keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjaliselt kirjeldada, välja tuua alateemad ja olulisemad punktid ning teha kokkuvõtet. Oskan esitada selge ja loogilise kirjelduse või põhjendada vastavalt kontekstile, nii et kuulaja saab aru kõige olulisemast.
KIRJUTAMINE kirjutamine Oskan teksti liigendada ning põhjendada oma arvamust. Oskan kirjutada keerukal teemal ja esile tõsta olulisemat. Oskan kohandada oma stiili lugeja tasemega. Oskan kirjutada ladusalt ja selgelt vajalikus stiilis. Oskan koostada keerulisi kirju, aruandeid või artikleid, esitada ainest loogiliselt liigendatuna nii, et lugeja suudab eristada olulist. Suudan koostada erialaseid ja ilukirjanduslikke sisukokkuvõtteid, annotatsioone ning retsensioone.
 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee