Registreeru

Kesktase

    B1 SUHTLUSLÄVI
(Threshold)
B2 EDASIJÕUDNUTE TASE
(Vantage)
MÕISTMINE kuulamine Tavakõnes eristan kõike olulist tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Sama kehtib ka aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete ning muude huvitavamate teemade kohta. Saan aru pikemast kõnest ja ettekandest ning tuttava teema puhul isegi keerukamatest nüanssidest. Mõistan publitsistika-saadete ja filmide sisu.
lugemine Mõistan tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest või minu tööga seotud sõnadest. Isiklikes kirjades saan aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest. Saan lugeda artikleid aktuaalsetel teemadel, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Mõistan lugeda tänapäevast proosat.
RÄÄKIMINE suuline suhtlus Saan keelega enamasti hakkama maal, kuhu sõidan. Võin vabalt laskuda vestlusse tuttaval või huvitaval teemadel: pere, hobid, töö, reisimine ja teoksilolev. Olen suuteline spontaanselt ja ladusalt vestlema emakeelt kõnelevate inimestega ning oskan oma seisukohti tuttavates olukordades väljendada ja põhjendada.
suuline esitlus Oskan lihtsate seostatud lausetega kirjeldada sündmusi, unistusi ja eesmärke. Suudan lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskan edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Oskan selgelt ja üksikasjaliselt käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab minu huvialasid. Oskan selgitada oma seisukohti erinevates küsimustes, tuues välja poolt- ja vastuargumendid.
KIRJUTAMINE kirjutamine Oskan koostada lihtsat teksti tuttaval või mulle huvi pakkuval teemal. Oskan kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldan oma kogemusi ja muljeid. Oskan kirjeldada mulle huvi pakkuvat teemaderingi. Oskan kirjutada esseed, aruannet või referaati, kommenteerida ja oma seisukohti põhjendada.
 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee