Registreeru

Algaja

    A1 LÄBIMURRE
(Breakthrough)
A2 ESMANE KEELEOSKUS
(Waystage)
MÕISTMINE kuulamine Kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt, tunnen ära tuttavad sõnad ja fraasid, mis puudutavad mind ja minu vahetut ümbrust Suudan mõista lauseid ja sageli kasutatavaid sõnu, mis on vahetult seotud mulle oluliste valdkondadega (näiteks info minu ja minu perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Mõistan lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisu.
lugemine Mõistan tuttavaid nimesid, sõnu ja lihtsamaid lauseid, näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides. Oskan lugeda väga lühikesi lihtsaid tekste. Oskan leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti suudan mõista lühikesi lihtsaid isiklikke kirju.
RÄÄKIMINE suuline suhtlus Võin suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning vestlemisel aitab. Võin küsida ja lihtsatele küsimustele vastata. Tulen toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Suudan kaasa vestelda, ehkki ma ei oska veel vestlust ise juhtida.
suuline esitlus Oskan kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elan, ja inimesi, keda tunnen. Oskan kasutada mitmesuguseid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või viimast tööd.
KIRJUTAMINE kirjutamine Oskan kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitusega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimisleht), kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust). Oskan teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks millegi eest.
 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee