Registreeru

inglise keel


Kursused 2023 - 2024 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga

   maht
akad tund  
           aeg       Tavarühm
(7-8 in)
Minirühm
(5-6 in)  
Minirühm
(3-4 in) 
 Algajad 
Elementary              A1
 
60
2 x näd

Tunniplaan täpsustamisel
uus rühm al. jaan-veebr 2024

600€

 
660€

  4 in - 780€

  3 in - 960€

Madalam keskaste
Pre-intermediate      A2

108
2 x näd
K ja R kl 11.00-12.30

924€

 
1080€

    
  4 in - 1350€

  3 in - 1620€

Keskaste
Intermediate            B1

108
2 x näd

T ja N kl 17.00-18.30


924€
 
 1080€

    
  4 in - 1350€

  3 in - 1620€

Kõrgem keskaste    B2
Upper-intermediate

108
2 x näd

54
1 x näd


E ja K
17.00-18.30

N
11.15 - 12.45

924€

 

462€

1080€

 

540€

  4 in - 1350€

  3 in - 1620€

 

   4 in - 675€

  3 in - 810€

     

Üldkeele rühmades lisandub kursusetasule õppematerjalide komplekti hind orienteeruvalt 60 €.

Koolituslepingu alusel võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas.
Mitmes osas tasumise soovist palume teatada registreerumisel.

Eraisikuna kursuse eest tasudes tulumaksutagastus 20% koolituskuludelt.

Kursusele registreerimine kodulehe kaudu (ülal paremal "registreeri"), info@merlekeeltekool.ee või helistades tel. 53400305.

Kursused 108t toimuvad okt-mai 2 x nädalas.
Kursused 54t toimuvad okt-mai 1 x nädalas.

Kui vajalik arv õpilasi on rühma registreerunud, saadame registreerunutele kinnituse rühma avamise kohta ja teatame  algusaja ning tunniplaani.
Erinevad tasemerühmad alustavad õppetööd oktoobris vastavalt rühmade komplekteerimisele.

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Üldkeele õppe hind:
1 in - al. 33-36 € /ak h (45 min)
2 in - 20 €/ ak h kumbki osaleja.
Üks õppesessioon (ühel päeval) 2 ak h (45+45min).

Erialakeele individuaalõppe või minirühma (2-4 in) tunnihind kokkuleppel olenevalt materjali keerukusest ja osalejate arvust.
Õppematerjalide hind vastavalt kursuse mahule ja spetsiifikale orienteeruvalt 60- 90€.
 
Korraldame keelekursusi ka asutustes ja ettevõtetes vastavalt tellimusele.
Hind ja maht kokkuleppel olenevalt õppesisust.

Keelerühmadega on võimalik liituda igal ajal, kuid parim aeg õppima tulla on sügisel.
Tunnid reeglina äripäeva õhtuti E, T, K, N kaks korda nädalas (kl. 17.00-18.30 või 18.40-20.10). Tunniplaan valmib reeglina septembri teisel poolel. Küsi täpsemat infot konkreetse tasemerühma kohta kodulehe kaudu või telefoni teel.

Kursuse juhendaja: Merle Remmelkoor

 

Õppekavad

Inglise keel A1

Täienduskoolituse õppekava: inglise keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus 
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu,
 • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust;
 • oskab vastata lihtsatele küsimustele;
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Inglise keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused inglise keeles.
Õppe alustamise tingimuseks on registreerimine kursusele. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
 150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
 klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
 õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kaks korda nädalas.

Õppe sisu
Mina,  minad, aadress. Isikulised asesõnad. Töö ja vaba aeg, ilm, oskused, eelistused. Elukeskkond, kodu, tee juhatamine, toidud, kohvikus, poes. Igapäevategevused, hobid. Reisimine, puhkus, transport, riigid ja keeled. Viisakusväljendid (tervitus, vestluse alustamine, pakkumine, palve, vabandamine, hüvastijätmine jms). Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad. Tegusõnad olevikus, minevikus, tulevikus, ebareeglipärased verbid. Nimisõnade mitmus, omastav kääne. Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viismäärustes. Postkaardi, lühikese kirja ja teksti koostamine, ankeedi täitmine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe 108 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 30 ak/h: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine CD ROM-ilt arvutis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjut;ljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Liz and John Soars, New Headway elementary, 4th edition – õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 100 ak/h.

 

Inglise keel A2

Täienduskoolituse õppekava: inglise keele kursus madalamale kesktasemele (A2)

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus 
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A2 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel teemadel
 • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest
 • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara ja viisakusväljendeid
 • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada endast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Inglise keelt õppida soovivad isikud keeleoskustasemega A1.
Õppe alustamise tingimus – kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
 150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
 klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
 õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kaks korda nädalas.

Õppe sisu
Igapäevategevused, hobid. London. Õppimine. Muusika. Toidud, nende valmistamine, väljas söömine. Film. Ellujäämine, inimeste kirjeldamine, toimetulek võõras ja ekstreemses. Keskkonnas. Inimese eluetapid, kogemused nooruses, keskeas, kõrges eas. Elu maailma eri paigus, reisimine. Valikute põhjendused. Ilm. Kehaosad, välimus, isiksus. Arsti juures. Kiirus, muutused. Töö, tööintervjuu. Oskused, võimed. Läbirääkimised. Loodus, loomaaiad, loomade kaitse. Reisimine, reisikaaslased. Eri rahvaste kombed. Raha. Sarnasuste ja erinevuste kirjeldamine:
Grammatika: lihtolevik, kestev olevik. Määrsõnad. Lihtminevik. Täisminevik. Kavatsus. Kokkulepe. Kõrvallaused. Omadussõna võrdlemine. Kaudne küsimus. Kohustus, võimalus, soovitus. Will-tulevik. Tegusõna like kautamine. Tingimuslaused. Infinitiiv. Lihtoleviku passiiv. Kestev minevik. Küsimused minevikusündmuste kohta. Lihtmineviku passiiv. Fraseoloogilised tegusõnad. Loendatavad ja mitteloendatavad nimisõnad. Artikkel. Kahe sihitisega tegusõnad. Enneminevik. Hüpoteetilised situatsioonid. Kaudne kõne.
Kirjutamine: E-kiri. Lühiartikli kirjutamine. Isikliku reisikirja kirjutamine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe 108 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 30 ak/h: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine CD ROM-ilt arvutis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Liz and John Soars, New Headway Pre-Intermediate, 4th edition – õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 100 ak/h.

 

Inglise keel B1

Täienduskoolituse õppekava: inglise keele kursus kesktasemele (B1)

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus 
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse B1 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • saab kuuldes aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio- ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust
 • saab lugedes aru oma töö või huvidega seotud tekstist ja isiklikust kirjast ning lühikestest tekstidest võõramatel teemadel (uudised, manuaalid, ilukirjandus)
 • vestleb talle tuttaval või olulisel teemal, kasutades liitlauseid ning oma seisukohti selgitades ja põhjendades
 • kirjutab lihtsamat seostatud teksti talle tuttaval või huvipakkuval teemal ning oma kogemusi ja muljeid kirjeldades. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Inglise keelt õppida soovivad isikud keeleoskustasemega A2.
Õppe alustamise tingimus – kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
 150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
 klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
 õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kaks korda nädalas.

Õppe sisu
Üldistuste tegemine. Vaba aeg. Sõprus. Perekonnasidemed, sugupuu. Meedia Arvamuste avaldamine, nendega nõustumine ja mittenõustumine. Probleemide püstitamine ja lahendamine. Elustiil. Kaebekirja kirjutamine. Suurlinnad ja nendes elamine. Tuleviku kodu. Unistuste kodu. Jõukus. Reklaami koostamine ja sellest aru saamine. Vaba aeg. Ideede välja pakkumine. Filmi või raamatu analüüs. Vaba aja sisustamise võimalused. Puhkuse veetmine. Haridus. Erinevad õppimiskogemused. Isiksuseomadused. Muutused. Otsuste tegemine. Kunstiteosed. Ametliku kirja kirjutamine. Nõudmised tööle. Töökuulutused. Tööintervjuu. Geograafiliste paikade, inimeste, ehitiste kirjeldamine. Risk. Ekstreemsed spordialad. Ajalugu, minevik. Välimuse kirjeldus. Mälestused. Kuulsad inimesed. Raamatud ja lugemine. Reisimine. Edu. Erinevate inimtüüpide, isiksuse kirjeldus.
Grammatika: Abitegusõnad eks-ole küsimused. Modaalverbid, tõenäosuse väljendamine. Tuleviku ajavormid. Eessõnad ja väljendid. Ajaväljendid. Artikkel. Omadussõna. Määrsõna. Tegusõnalised väljendid. Nimisõnade moodustmine. Tingimuslaused. Kohustus. Võrdlemine, kontrast, rõhuasetus. Fraseoloogilised tegusõnad. Idioomid. Täisminevik, kestev täisminevik. Omadussõna. Küsimused. Passiiv. Eesliited. Tegevuste järgnevus. Liitnimisõnad. Kõrvallaused. Kesksõna. Infinitiiv. Modaalverbid, tõenäosuse väljendamine. Enneminevik. Eessõnad ja väljendid. Ajaväljendid. Artikkel. Tegusõnalised väljendid. Tingimuslaused. Kohustus. Fraseoloogilised tegusõnad. Used to, would kasutus. Võimete kirjeldus. Idioomid. Täisminevik, kestev täisminevik. Küsimused. Kaudne kõne. Tegevuste järgnevus. Kõrvallaused.
Kirjutamine: E-kiri. Ametliku kaebuse kirjutamine. Uurimistulemuste kirjeldamine. Reklaami kirjutamine kirjutamine. Tänukirja kirjutamine. Töökuulutusele vastamine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe 108 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 30 ak/h: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine CD ROM-ilt arvutis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Liz and John Soars, New Headway Intermediate, 4th edition – õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 100 ak/h.

 

Inglise keel B2

Täienduskoolituse õppekava: inglise keele kursus kõrgemale kesktasemele (B1)

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus 
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse B2 saavutamine inglise keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • saab kuulates aru pikkadest kõnedest ja ettekannetest, telesaadete ja filmide sisust, tuttava teema puhul ka keerulisematest nüanssidest
 • saab lugedes aru kindlaid seisukohti väljendavatest artiklitest ja tänapäevasest proosast
 • vestleb spontaanselt ja ladusalt, väljendades ja põhjendades seisukohti, on võimeline vestluses aktiivselt  osalema
 • kirjutab detailseid tekste, kommenteerides ja põhjendades seisukohti ning tuues esile olulisi aspekte

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Inglise keelt õppida soovivad isikud keeleoskustasemega B1.
Õppe alustamise tingimus – kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
 150 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 42 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
 klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
 õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti kaks korda nädalas.

Õppe sisu
Suhtlemine, informatsiooni edastamine. Perekonnasidemed, sugupuu. Töötamine tänapäeval ja minevikus. Tulevikuplaanid. Kunstiteosed. Ametliku kirja kirjutamine, avaldus. Tööintervjuu. Geograafiliste paikade, inimeste, ehitiste kirjeldamine. Leiutised, materjalid. Risk. Ekstreemsed spordialad. Ajalugu, minevik. Välimuse kirjeldus. Mälestused. Raamatud ja lugemine. Reisimine. Liialdused. Toitude valmistamise kirjeldus. Edu. Erinevate inimtüüpide, isiksuse kirjeldus. Kuritegevus. Inimmõistus. Uskumused, arvamused.
Grammatika: eks-ole küsimused. Modaalverbid, tõenäosuse väljendamine. Tuleviku perfekt. Kestev tulevik. Eessõnad ja väljendid. Ajaväljendid. Artikkel. Omadussõna. Määrsõna. Tegusõnalised väljendid. Nimisõnade moodustmine. Tingimuslaused. Kohustus. Võrdlemine, kontrast, rõhuasetus. Fraseoloogilised tegusõnad. Used to, would kasutus. Võimete kirjeldus. Idioomid. Täisminevik, kestev täisminevik. Omadussõna. Küsimused. Passiiv. Eesliited. Kaudne kõne. Tegevuste järgnevus. Liitomadussõnad. Kõrvallaused. Eneskohased asesõnad. Kesksõna. Infinitiiv.
Kirjutamine: Lühijutu kirjutamine. E-kiri. Ametliku kaebuse kirjutamine. Uurimistulemuste kirjeldamine. Artikli kirjutamine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe 108 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 30 ak/h: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine CD ROM-ilt arvutis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Liz and John Soars, New Headway Upper-Intermediate, 4th edition – õpik ja töövihik, DVD, CD. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 100 ak/h.

 

 

He who seeks has now found.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee